start of line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start of line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start of line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start of line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start of line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự bắt đầu dòng