start button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start button

    * kỹ thuật

    nút khởi động

    toán & tin:

    nút bấm khởi động