start address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start address.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start address

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    địa chỉ ban đầu

    địa chỉ xuất phát