start up time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start up time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start up time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start up time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start up time

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thời gian khởi động