start date nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start date nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start date giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start date.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start date

    * kỹ thuật

    ngày bắt đầu (ghi)