start control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start control

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự điều khiển khởi động