start page nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start page nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start page giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start page.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start page

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trang bắt đầu