start routine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

start routine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm start routine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của start routine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • start routine

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    thủ tục khởi động