supersoft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supersoft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supersoft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supersoft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • supersoft

    * kỹ thuật

    quá mềm