supermom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supermom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supermom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supermom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • supermom

    an informal term for a mother who can combine childcare and full-time employment

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).