supergene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supergene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supergene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supergene.

Từ điển Anh Việt

 • supergene

  * danh từ

  (sinh học) gen trội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • supergene

  * kỹ thuật

  biểu sinh

  xây dựng:

  thứ sinh