super-ego nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

super-ego nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm super-ego giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của super-ego.

Từ điển Anh Việt

  • super-ego

    * danh từ

    siêu kỷ (phần trong trí tuệ một con người chứa một loại các quy tắc về hành vi đúng và sai, hoạt động như một lương tri)