fold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fold.

Từ điển Anh Việt

 • fold

  /fould/

  * danh từ

  bãi rào (nhốt súc vật)

  (nghĩa bóng) các con chiên

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhóm người cùng chung quyền lợi, nhóm người cùng chung mục đích

  to return to the fold

  trở về với gia đình

  * ngoại động từ

  quây (bâi) cho súc vật (để bán đất)

  cho (súc vật) vào bâi rào, quây (súc vật) vào bãi rào

  * danh từ

  nếp gấp

  khe núi, hốc núi

  khúc cuộn (của con rắn)

  (địa lý,ddịa chất) nếp oằn

  * ngoại động từ

  gấp, gập; vén, xắn

  to fold back the sleeves: vén tay áo lên

  khoanh (tay)

  to fold one's ám: khoanh tay

  bọc kỹ; bao phủ

  to fold somebody in papaer: bọc kỹ bằng giấy

  hills folded in mist: đồi phủ kín trong sương

  ôm, ãm (vào lòng)

  to fold a child in one's arms (to one's breast): ôm một đứa trẻ trong cánh tay (vào lòng)

  * nội động từ

  gập lại, gấp nếp lại

 • fold

  gấp uốn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fold

  * kinh tế

  bãi súc vật rào

  * kỹ thuật

  cuốn

  đường rãnh

  đường xoi

  gập

  gấp (mép)

  gấp lại

  gấp nếp

  nếp

  nếp gấp

  nếp gập

  nếp uốn

  sự gấp nếp

  uốn cong

  uốn mép

  xoi rãnh

  toán & tin:

  gấp

  hóa học & vật liệu:

  khúc uốn

  xây dựng:

  uốn gấp

  xếp lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fold

  an angular or rounded shape made by folding

  a fold in the napkin

  a crease in his trousers

  a plication on her blouse

  a flexure of the colon

  a bend of his elbow

  Synonyms: crease, plication, flexure, crimp, bend

  a geological process that causes a bend in a stratum of rock

  Synonyms: folding

  a folded part (as in skin or muscle)

  Synonyms: plica

  a pen for sheep

  Synonyms: sheepfold, sheep pen, sheepcote

  the act of folding

  he gave the napkins a double fold

  Synonyms: folding

  bend or lay so that one part covers the other

  fold up the newspaper

  turn up your collar

  Synonyms: fold up, turn up

  Antonyms: unfold

  incorporate a food ingredient into a mixture by repeatedly turning it over without stirring or beating

  Fold the egg whites into the batter

  become folded or folded up

  The bed folds in a jiffy

  Synonyms: fold up

  Similar:

  congregation: a group of people who adhere to a common faith and habitually attend a given church

  Synonyms: faithful

  flock: a group of sheep or goats

  close up: cease to operate or cause to cease operating

  The owners decided to move and to close the factory

  My business closes every night at 8 P.M.

  close up the shop

  Synonyms: close, shut down, close down

  Antonyms: open

  pen up: confine in a fold, like sheep