crease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crease.

Từ điển Anh Việt

 • crease

  /kri:s/

  * danh từ

  nếp nhăn, nếp gấp

  * ngoại động từ

  gấp nếp

  làm nhăn, làm nhăn mặt

  a badly creased dress: bộ quần áo nhàu nát

  * nội động từ

  nhàu; có nếp gấp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crease

  * kỹ thuật

  gấp mép

  gấp nếp

  làm nhàu

  nếp

  nếp gấp

  nếp nhăn

  nếp uốn

  ngói nóc

  nhăn

  nóc nhà

  mép gấp

  mép gập gia cường

  sự cong

  sự vênh

  uốn mép

  xếp thành lằn

  dệt may:

  nếp là

  nhàu

  ô tô:

  vết móp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crease

  Similar:

  fold: an angular or rounded shape made by folding

  a fold in the napkin

  a crease in his trousers

  a plication on her blouse

  a flexure of the colon

  a bend of his elbow

  Synonyms: plication, flexure, crimp, bend

  wrinkle: a slight depression in the smoothness of a surface

  his face has many lines

  ironing gets rid of most wrinkles

  Synonyms: furrow, crinkle, seam, line

  kris: a Malayan dagger with a wavy blade

  Synonyms: creese

  wrinkle: make wrinkles or creases on a smooth surface; make a pressed, folded or wrinkled line in

  The dress got wrinkled

  crease the paper like this to make a crane

  Synonyms: ruckle, crinkle, scrunch, scrunch up, crisp

  furrow: make wrinkled or creased

  furrow one's brow

  Synonyms: wrinkle

  graze: scrape gently

  graze the skin

  Synonyms: rake

  rumple: become wrinkled or crumpled or creased

  This fabric won't wrinkle

  Synonyms: crumple, wrinkle, crinkle