seam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seam.

Từ điển Anh Việt

 • seam

  /si:m/

  * danh từ

  đường may nổi

  vết sẹo

  đường phân giới

  (giải phẫu) sự khâu nổi vết thương; đường khâu nổi vết thương

  lớp (than đá, quặng...); vỉa than

  * ngoại động từ

  ((thường) động tính từ quá khứ) có nhiều đường khâu; có nhiều sẹo (mặt)

  face seamed with scars: mặt chằng chịt những sẹo

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) khâu nối lại, máy nối lại

 • seam

  (tô pô) chỗ nối, đường nối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • seam

  * kinh tế

  độ trắng mịn

  đường nối

  sự cuộn mép hộp

  * kỹ thuật

  chỗ hàn

  đường hàn

  đường may

  đường nối

  đường xoi

  gấp mép

  gấp mép nối

  gờ

  hàn nối

  kẽ nứt

  khâu nối

  khe

  khe mộng

  khe nứt

  khớp nối

  lớp

  lớp kẹp

  mạch (vữa)

  mạch nối

  may nổi

  mép gấp

  mối ghép

  mối hàn

  mối khâu

  mối nối

  mộng

  mộng xoi

  rãnh

  rìa xờm

  tầng

  uốn mép

  vạch hàn

  vết nứt nhỏ

  vỉa

  vỉa kẹp

  viền gấp

  xây dựng:

  đường ghép

  khe để theo hình dạng (của công trình)

  khe nối

  vỉa kép mạch xây

  hóa học & vật liệu:

  mạch mỏng

  cơ khí & công trình:

  tạp chất (mặt vật rèn)

  vết ghép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • seam

  joint consisting of a line formed by joining two pieces

  a stratum of ore or coal thick enough to be mined with profit

  he worked in the coal beds

  Synonyms: bed

  put together with a seam

  seam a dress

  Similar:

  wrinkle: a slight depression in the smoothness of a surface

  his face has many lines

  ironing gets rid of most wrinkles

  Synonyms: furrow, crease, crinkle, line