seaming head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaming head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaming head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaming head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seaming head

    * kinh tế

    đầu máy phun