seaming chuck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seaming chuck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seaming chuck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seaming chuck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seaming chuck

    * kinh tế

    ống cán