seamy rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seamy rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seamy rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seamy rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seamy rock

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá nứt