seamed pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seamed pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seamed pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seamed pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seamed pipe

    * kỹ thuật

    ống hàn