wrinkle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrinkle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrinkle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrinkle.

Từ điển Anh Việt

 • wrinkle

  /'riɳkl/

  * danh từ

  (thông tục) ngón; lời mách nước

  to put somebody up to a wrinkle: mách nước cho ai

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hàng mới; mốt mới

  the latest wrinkle: hàng mới nhất; mốt mới nhất, kiểu mới nhất

  * danh từ

  vết nhăn (da)

  gợn sóng (trên mặt nước)

  nếp (quần áo)

  (địa lý,địa chất) nếp gấp

  * ngoại động từ

  nhăn, cau

  to wrinkle [up] one's forehead: nhăn trán

  to wrinkle one's brow: cau mày

  làm nhàu

  to wrinkle a dress: làm nhàu cái áo

  * nội động từ

  nhăn (da), cau lại (mày)

  nhàu (quần áo)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wrinkle

  * kinh tế

  lệnh

  trát

  * kỹ thuật

  gợn sóng

  làm nhăn

  nếp gợn

  nếp nhăn

  nếp uốn

  vết nhăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wrinkle

  a slight depression in the smoothness of a surface

  his face has many lines

  ironing gets rid of most wrinkles

  Synonyms: furrow, crease, crinkle, seam, line

  a minor difficulty

  they finally have the wrinkles pretty well ironed out

  a clever method of doing something (especially something new and different)

  make wrinkles or creases on a smooth surface; make a pressed, folded or wrinkled line in

  The dress got wrinkled

  crease the paper like this to make a crane

  Synonyms: ruckle, crease, crinkle, scrunch, scrunch up, crisp

  Similar:

  purse: gather or contract into wrinkles or folds; pucker

  purse ones's lips

  furrow: make wrinkled or creased

  furrow one's brow

  Synonyms: crease

  rumple: become wrinkled or crumpled or creased

  This fabric won't wrinkle

  Synonyms: crumple, crease, crinkle