wrinkle bend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrinkle bend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrinkle bend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrinkle bend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrinkle bend

    * kỹ thuật

    ống cong gấp khúc