close down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • close down

  * kỹ thuật

  đóng cửa (nhà máy)

  ngừng sản xuất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • close down

  Similar:

  close up: cease to operate or cause to cease operating

  The owners decided to move and to close the factory

  My business closes every night at 8 P.M.

  close up the shop

  Synonyms: close, fold, shut down

  Antonyms: open