close-cut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-cut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-cut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-cut.

Từ điển Anh Việt

  • close-cut

    /'klous'kʌt/

    * tính từ

    cắt trọc, cạo trọc (tóc)