closedown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closedown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closedown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closedown.

Từ điển Anh Việt

 • closedown

  * danh từ

  sự đóng cửa (xí nghiệp)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • closedown

  * kỹ thuật

  đóng cửa

  dừng

  toán & tin:

  sự đóng hệ thống

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • closedown

  Similar:

  closure: termination of operations

  they regretted the closure of the day care center

  Synonyms: closing, shutdown