close-run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-run.

Từ điển Anh Việt

  • close-run

    * tính từ

    khít khao