close-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-in.

Từ điển Anh Việt

  • close-in

    /'klouz'in/

    * tính từ

    gần sát

    a close-in fighting: cuộc đánh gần, cuộc đánh giáp lá cà