close nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close.

Từ điển Anh Việt

 • close

  /klous/

  * tính từ

  đóng kín

  chật, chật chội; kín, bí hơi, ngột ngạt

  close prisoner: người tù giam trong khám kín

  close air: không khí ngột ngạt

  chặt, bền, sít, khít

  a close texture: vải dệt mau

  a close thicket: bụi rậm

  che đậy, bí mật, giấu giếm, kín

  to keep a thing close: giữ cái gì bí mật

  dè dặt, kín đáo

  a very close man: người rất kín đáo

  hà tiện, bủn xỉn

  to be close with one's money: bủn xỉn, sít sao với đồng tiền

  gần, thân, sát

  a close friend: bạn thân

  a close translation: bản dịch sát

  a close resemblance: sự giống hệt

  close combat: trận đánh gần, trận đánh giáp lá cà

  chặt chẽ, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

  a close argument: lý lẽ chặt chẽ

  close attention: sự chú ý cẩn thận

  a close examination: sự xem xét kỹ lưỡng

  hạn chế, cấm

  close scholarship: học bổng hạn chế

  close season: mùa cấm (săn bắn, câu cá...)

  gay go, ngang nhau, ngang sức

  a close contest: một cuộc đấu gay go, một cuộc đấu ngang sức

  a close vote: cuộc bầu ngang phiếu

  close call

  (thông tục) cái suýt làm nguy đến tính mạng

  close shave

  sự cạo nhẵn

  sự suýt đâm vào nhau; sự hút chết

  to fight in close order

  sát cánh vào nhau mà chiến đấu

  * phó từ

  kín

  close shut: đóng kín

  ẩn, kín đáo, giấu giếm

  to keep (lie) close: ẩn mình

  gần, sát, ngắn

  there were close on a hundred people: có tới gần một trăm người

  to cut one's hair close: cạo trọc lóc

  close to

  close by

  gần, ở gần

  close upon

  gần, suýt soát

  * danh từ

  khu đất có rào

  to break someone's close: xâm phạm vào đất đai của ai

  sân trường

  sân trong (nhà thờ)

  * danh từ

  sự kết thúc, lúc kết thúc; phần cuối

  the close of a meeting: sự kết thúc buổi mít tinh

  day reaches its close: trời đã tối

  sự ôm nhau vật; sự đánh giáp lá cà

  (âm nhạc) kết

  to bring to a close

  kết thúc, chấm dứt

  to draw to a close

  (xem) draw

  * ngoại động từ

  đóng, khép

  to close the door: đóng cửa

  làm khít lại, dồn lại gần, làm sát lại nhau

  close the ranks!: hãy dồn hàng lại!; hãy siết chặt hàng ngũ!

  kết thúc, chấm dứt, làm xong

  to close one's days: kết thúc cuộc đời, chết

  to close a speech: kết thúc bài nói

  * nội động từ

  đóng, khép

  shops close at six: các cửa hiệu đóng cửa vào lúc 6 giờ

  this door closes easily: cửa này dễ khép

  kết thúc, chấm dứt

  his speech closed with an appeal to patriotism: bài nói của ông ta kết thúc bằng lời kêu gọi tinh thần yêu nước

  to close about

  bao bọc, bao quanh

  to close down

  đóng cửa hẳn (không buôn bán, không sản xuất nữa)

  trấn áp, đàn áp; bóp chết (một phong trào cách mạng...)

  to close in

  tới gần

  evening is closing in: bóng chiều buông xuống

  ngắn dần

  the days are closing in

  ngày ngắn dần

  rào quanh, bao quanh (một miếng đất)

  (quân sự) tiến sát để tấn công

  to close up

  khít lại, sát lại gần nhau

  (quân sự) dồn hàng, siết chặt hàng ngũ

  bít lại, cản (đường), làm tắc nghẽn (lối đi); lấp lại (lỗ)

  đóng kín, đóng hẳn, đóng miệng (vết thương)

  to close with

  đến sát gần, dịch lại gần

  left close!: (quân sự) dịch sang trái!

  right close!: (quân sự) dịch sang phải!

  đánh giáp lá cà, ôm sát người mà vật

  đồng ý (với ai); sẵn sàng nhận (điều kiện...)

 • close

  (Tech) đóng, khép (đ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • close

  * kinh tế

  cuối buổi

  giá cuối cùng

  phút chót

  * kỹ thuật

  ẩn

  bịt

  chặt

  dầy đặc

  đóng

  đóng (cấu trúc)

  đóng kín

  dừng

  kết thúc

  khép

  khép kín

  khít

  khóa

  kín

  cơ khí & công trình:

  bện (cáp)

  chìm (mũ đinh)

  làm khít

  hóa học & vật liệu:

  chặt khít

  điện:

  tiếp mạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • close

  move so that an opening or passage is obstructed; make shut

  Close the door

  shut the window

  Synonyms: shut

  Antonyms: open

  become closed

  The windows closed with a loud bang

  Synonyms: shut

  Antonyms: open

  finish or terminate (meetings, speeches, etc.)

  The meeting was closed with a charge by the chairman of the board

  Antonyms: open

  complete a business deal, negotiation, or an agreement

  We closed on the house on Friday

  They closed the deal on the building

  be priced or listed when trading stops

  The stock market closed high this Friday

  My new stocks closed at $59 last night

  engage at close quarters

  close with the enemy

  cause a window or an application to disappear on a computer desktop

  Antonyms: open

  change one's body stance so that the forward shoulder and foot are closer to the intended point of impact

  come together, as if in an embrace

  Her arms closed around her long lost relative

  Synonyms: come together

  draw near

  The probe closed with the space station

  bring together all the elements or parts of

  Management closed ranks

  bar access to

  Due to the accident, the road had to be closed for several hours

  fill or stop up

  Can you close the cracks with caulking?

  Synonyms: fill up

  finish a game in baseball by protecting a lead

  The relief pitcher closed with two runs in the second inning

  at or within a short distance in space or time or having elements near each other

  close to noon

  how close are we to town?

  a close formation of ships

  Antonyms: distant

  close in relevance or relationship

  a close family

  we are all...in close sympathy with...

  close kin

  a close resemblance

  Antonyms: distant

  rigorously attentive; strict and thorough

  close supervision

  paid close attention

  a close study

  kept a close watch on expenditures

  marked by fidelity to an original

  a close translation

  a faithful copy of the portrait

  a faithful rendering of the observed facts

  Synonyms: faithful

  (of a contest or contestants) evenly matched

  a close contest

  a close election

  a tight game

  Synonyms: tight

  crowded

  close quarters

  Synonyms: confining

  of textiles

  a close weave

  smooth percale with a very tight weave

  Synonyms: tight

  strictly confined or guarded

  kept under close custody

  confined to specific persons

  a close secret

  fitting closely but comfortably

  a close fit

  Synonyms: snug, close-fitting

  used of hair or haircuts

  a close military haircut

  inclined to secrecy or reticence about divulging information

  although they knew her whereabouts her friends kept close about it

  Synonyms: closelipped, closemouthed, secretive, tightlipped

  in an attentive manner

  he remained close on his guard

  Synonyms: closely, tight

  Similar:

  stopping point: the temporal end; the concluding time

  the stopping point of each round was signaled by a bell

  the market was up at the finish

  they were playing better at the close of the season

  Synonyms: finale, finis, finish, last, conclusion

  conclusion: the last section of a communication

  in conclusion I want to say...

  Synonyms: end, closing, ending

  finale: the concluding part of any performance

  Synonyms: closing curtain, finis

  close up: cease to operate or cause to cease operating

  The owners decided to move and to close the factory

  My business closes every night at 8 P.M.

  close up the shop

  Synonyms: fold, shut down, close down

  Antonyms: open

  conclude: come to a close

  The concert closed with a nocturne by Chopin

  close up: unite or bring into contact or bring together the edges of

  close the circuit

  close a wound

  close a book

  close up an umbrella

  near: not far distant in time or space or degree or circumstances

  near neighbors

  in the near future

  they are near equals

  his nearest approach to success

  a very near thing

  a near hit by the bomb

  she was near tears

  she was close to tears

  had a close call

  Synonyms: nigh

  Antonyms: far

  airless: lacking fresh air

  a dusty airless attic

  the dreadfully close atmosphere

  hot and stuffy and the air was blue with smoke

  Synonyms: stuffy, unaired

  cheeseparing: giving or spending with reluctance

  our cheeseparing administration

  very close (or near) with his money

  a penny-pinching miserly old man

  Synonyms: near, penny-pinching, skinny

  near: near in time or place or relationship

  as the wedding day drew near

  stood near the door

  don't shoot until they come near

  getting near to the true explanation

  her mother is always near

  The end draws nigh

  the bullet didn't come close

  don't get too close to the fire

  Synonyms: nigh