tightlipped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightlipped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightlipped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightlipped.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tightlipped

    Similar:

    close: inclined to secrecy or reticence about divulging information

    although they knew her whereabouts her friends kept close about it

    Synonyms: closelipped, closemouthed, secretive

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).