penny-pinching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penny-pinching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penny-pinching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penny-pinching.

Từ điển Anh Việt

  • penny-pinching

    * tính từ

    keo kiệt, bủn xỉn

    * danh từ

    tính keo kiệt, bủn xỉn

Từ điển Anh Anh - Wordnet