thrift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thrift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thrift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thrift.

Từ điển Anh Việt

 • thrift

  /θrift/

  * danh từ

  sự tiết kiệm; tính tiết kiệm, tính tằn tiện

  (thực vật học) cây thạch thung dung

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thrift

  * kinh tế

  để dành

  sự tiết kiệm

  tiết kiệm

  tiết ước

  tổ chức tiết kiệm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thrift

  any of numerous sun-loving low-growing evergreens of the genus Armeria having round heads of pink or white flowers

  Similar:

  parsimony: extreme care in spending money; reluctance to spend money unnecessarily

  Synonyms: parsimoniousness, penny-pinching