parsimoniousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parsimoniousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parsimoniousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parsimoniousness.

Từ điển Anh Việt

  • parsimoniousness

    /,pɑ:si'mounjəsnis/

    * danh từ

    tính tằn tiện, tính hà tiện, tính bủn xỉn

Từ điển Anh Anh - Wordnet