close-call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-call.

Từ điển Anh Việt

  • close-call

    * danh từ

    sự thoát chết