shut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shut.

Từ điển Anh Việt

 • shut

  /ʃʌt/

  * động từ

  đóng, khép, đậy, nút, nhắm, gập, ngậm

  to shut a door: đóng cửa

  to shut a book: gập sách

  to shut one's mouth: ngậm miệng lại, câm miệng

  to shut one's eyes: nhắm mắt

  kẹp, chẹt

  to shut down

  kéo (cửa) xuống; đóng cửa (nhà máy)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chấm dứt, hết sức hạn chế

  to shut in

  giam, nhốt

  bao, bao bọc, che

  to shut off

  khoá (máy nước); tắt, ngắt, cắt (điện)

  ngăn cách ra; tách ra khỏi

  to shut out

  không cho vào

  to shut somebody out: không cho ai vào

  loại trừ (khả năng)

  to shut to

  đóng chặt

  to shut up

  đóng chặt, khoá chặt

  giam, nhốt

  cất, giấu (của)

  huộc 7 phĩu chĩu pĩu không tiếp ai

  to shut the door upon something

  không xét đến việc gì; làm cho không thực hiện được việc gì

  to shut one's ears (one's eyes) to something

  bịt tai (nhắm mắt) làm ngơ cái gì

  to shut up shop

  (xem) shop

  shut up!

  câm mồm!

 • shut

  đóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shut

  not open

  the door slammed shut

  Synonyms: unopen, closed

  Antonyms: open

  Similar:

  close: move so that an opening or passage is obstructed; make shut

  Close the door

  shut the window

  Antonyms: open

  close: become closed

  The windows closed with a loud bang

  Antonyms: open

  exclude: prevent from entering; shut out

  The trees were shutting out all sunlight

  This policy excludes people who have a criminal record from entering the country

  Synonyms: keep out, shut out

  Antonyms: admit

  closed: used especially of mouth or eyes

  he sat quietly with closed eyes

  his eyes were shut against the sunlight

  Antonyms: open