shutting jamb (post) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shutting jamb (post) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shutting jamb (post) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shutting jamb (post).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shutting jamb (post)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ sập