shutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shutting.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shutting

  the act of closing something

  Synonyms: closing

  Antonyms: opening

  Similar:

  close: move so that an opening or passage is obstructed; make shut

  Close the door

  shut the window

  Synonyms: shut

  Antonyms: open

  close: become closed

  The windows closed with a loud bang

  Synonyms: shut

  Antonyms: open

  exclude: prevent from entering; shut out

  The trees were shutting out all sunlight

  This policy excludes people who have a criminal record from entering the country

  Synonyms: keep out, shut out, shut

  Antonyms: admit

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).