shutting jamb (shutting post) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shutting jamb (shutting post) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shutting jamb (shutting post) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shutting jamb (shutting post).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shutting jamb (shutting post)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ sập