shuttering unit with laid reinforcement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shuttering unit with laid reinforcement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shuttering unit with laid reinforcement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shuttering unit with laid reinforcement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shuttering unit with laid reinforcement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối ván khuôn đã đặt cốt thép