shuttle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shuttle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shuttle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shuttle.

Từ điển Anh Việt

 • shuttle

  /'ʃʌtl/

  * danh từ

  con thoi

  động từ

  qua lại như con thoi; làm cho qua lại như con thoi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shuttle

  public transport that consists of a bus or train or airplane that plies back and forth between two points

  bobbin that passes the weft thread between the warp threads

  travel back and forth between two points

  Similar:

  shuttlecock: badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber with a crown of feathers

  Synonyms: bird, birdie