bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bird.

Từ điển Anh Việt

 • bird

  /bə:d/

  * danh từ

  con chim

  (thông tục) gã, thằng cha

  a queer bird: thằng cha kỳ dị

  (từ lóng) cô gái

  a bird in the bush

  điều mình không biết; điều không chắc chắn có

  birds of a feather

  những người giống tính nết nhau, những người cùng một giuộc

  birds of a feather flock together

  (tục ngữ) ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

  a bird in the hand

  vật mình có chắc trong tay; điều mình chắc chắn

  a bird in the hand is worth two in the bush

  (tục ngữ) không nên thả mồi bắt bóng

  bird of ill omen

  người mang tin xấu

  người không may, người gặp vận rủi

  bird of passage

  chim di trú; (nghĩa bóng) người nay đây mai đó

  bird of peace

  chim hoà bình, bồ câu

  to get the bird

  bị huýt sáo, bị la ó

  bị đuổi đi

  to give someone the bird

  huýt sáo ai, la ó ai

  đuổi ai, tống cổ ai đi

  to kill two birds with one stone

  một công đôi việc

  little bird

  người báo tin vô danh

  old bird

  (xem) old

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bird

  * kinh tế

  chim

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bird

  warm-blooded egg-laying vertebrates characterized by feathers and forelimbs modified as wings

  the flesh of a bird or fowl (wild or domestic) used as food

  Synonyms: fowl

  watch and study birds in their natural habitat

  Synonyms: birdwatch

  Similar:

  dame: informal terms for a (young) woman

  Synonyms: doll, wench, skirt, chick

  boo: a cry or noise made to express displeasure or contempt

  Synonyms: hoot, Bronx cheer, hiss, raspberry, razzing, razz, snort

  shuttlecock: badminton equipment consisting of a ball of cork or rubber with a crown of feathers

  Synonyms: birdie, shuttle