shut off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shut off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shut off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shut off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shut off

  stem the flow of

  shut off the gas when you leave for a vacation

  Synonyms: close off

  isolate or separate

  She was shut off from the friends

  Synonyms: close off

  block off the passage through

  We shut off the valve

  Synonyms: block off, close off

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).