shutdown (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shutdown (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shutdown (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shutdown (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shutdown (vs)

    * kỹ thuật

    tắt máy