shut the window (to ...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shut the window (to ...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shut the window (to ...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shut the window (to ...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shut the window (to ...)

    * kinh tế

    nâng cao lãi suất