shutterless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shutterless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shutterless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shutterless.

Từ điển Anh Việt

  • shutterless

    /'ʃʌtəlis/

    * tính từ

    không có cửa chớp