close-fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-fitting.

Từ điển Anh Việt

 • close-fitting

  /'klous'fitiɳ/

  * tính từ

  vừa sát người (quần áo)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • close-fitting

  Similar:

  close: fitting closely but comfortably

  a close fit

  Synonyms: snug