closely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closely.

Từ điển Anh Việt

 • closely

  /'klousli/

  * phó từ

  gần, gần gũi, thân mật

  closely related: có họ gần với nhau

  chặt chẽ, khít, sát, sít vào nhau

  to pursure closely: theo sát

  closely written: viết sít vào nhau

  he resembles his father very closely: nó giống cha như đúc

  kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

  to examine the question closely: nghiên cứu kỹ lưỡng vấn đề

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • closely

  in a close relation or position in time or space

  the onsets were closely timed

  houses set closely together

  was closely involved in monitoring daily progress

  in a close manner

  the two phenomena are intimately connected

  the person most nearly concerned

  Synonyms: intimately, nearly

  Similar:

  close: in an attentive manner

  he remained close on his guard

  Synonyms: tight