closely-fruited nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closely-fruited nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closely-fruited giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closely-fruited.

Từ điển Anh Việt

  • closely-fruited

    * tính từ

    kết dày quả; sai quả