return nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

return nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm return giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của return.

Từ điển Anh Việt

 • return

  /ri'tə:n/

  * danh từ

  sự trở lại, sự trở về, sự quay trở lại

  to reply by return of post: trả lời qua chuyến thư về

  vé khứ hồi ((cũng) return ticket)

  sự gửi trả lại, sự trả lại (một vật gì); vật được trả lại

  ((thường) số nhiều) (thương nghiệp) hàng hoá gửi trả lại; sách báo ế; hàng ế

  sự thưởng, sự đền đáp, sự trao đổi

  in return for someone's kindness: để đền đáp lại lòng tốt của ai

  sự dội lại (của tiếng)

  (thể dục,thể thao) quả bóng đánh trả lại (quần vợt)

  (thể dục,thể thao) trận lượt về, trận đấu gỡ ((cũng) return match)

  (thể dục,thể thao) miếng đấm trả (đấu gươm)

  sự để lại chỗ cũ

  (kiến trúc) phần thụt vào (tường, mặt nhà)

  (điện học) dây về, đường về

  ((thường) số nhiều) tiền thu vào; tiền lời, tiền lãi

  bản lược kê, bản thống kê (do cấp trên đòi)

  return of the killed and wounded: bản thống kê những người chết và bị thương

  official returns: bản thống kê chính thức

  việc bầu (một đại biểu quốc hội); việc công bố kết quả bầu cử

  (số nhiều) thuốc lá để hút tẩu loại nhẹ

  many happy returns of the day

  chúc mạnh khoẻ sống lâu (lời chúc mừng ngày sinh)

  small profits and quick returns

  (thương nghiệp) năng nhặt chặt bị

  * nội động từ

  trở lại, trở về

  to return home: trở về nhà

  let us return to the subject: ta hây trở lại vấn đề

  to return to one's old habits: lại trở lại những thói quen cũ

  * ngoại động từ

  trả lại, hoàn lại

  to return a sum of money: trả lại một số tiền

  to return a borrowed book: trả lại một quyển sách đã mượn

  gửi trả

  his manuscript was returned to him: người ta đã gửi trả bản thảo cho ông ấy

  dội lại (âm thanh); chiếu lại (ánh sáng); đánh trả (quả bóng)

  đáp lại (một sự thăm hỏi)

  to return a visit: đi thăm đáp lễ

  to return a bow (someone's greeting): chào đáp lại một người nào

  trả lời, đối lại, đáp lại ((thường) dùng trong câu xen giữa câu khác)

  but - returned the old man - I am too weak to lift it: ông cụ đáp lại nhưng tôi yếu quá không nhấc nổi cái đó

  để lại chỗ cũ

  to return a book to the shelf: để một cuốn sách vào chỗ cũ ở trên giá

  return swords!: (quân sự) hãy tra kiếm vào vỏ

  ngỏ lời, tuyên (án)

  to return thanks to someone: ngỏ lời cảm ơn người nào

  to return a verdice: tuyên án

  khai báo (hàng tồn kho)

  the total stocks are returned at 2,000 tons: bản thống kê cho biết tổng số hàng tồn kho là 2 000 tấn

  to the result of an election: làm báo cáo chính thức về kết quả của một cuộc bầu cử

  returning officer: người kiểm phiếu (có nhiệm vụ công bố tên người trúng cử)

  bầu (đại biểu) vào quốc hội

  (đánh bài) đánh theo (quân cùng hoa với người cùng phe)

  to return clubs: đánh theo quân bài nhép

 • return

  quay lại; (toán kinh tế) làm lưu thông vốn

  expected r. (toán kinh tế) thu nhập trung bình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • return

  * kinh tế

  bản kê

  bản khai tính thuế

  bản thống kê

  bản tường trình

  báo cáo

  bầu ra

  biểu

  cho số lời

  chọn ra

  chọn ra (một đại biểu...)

  chuyến bay khứ hồi

  chuyến về

  doanh lợi

  doanh số

  gởi trở về (hàng hóa)

  hoa lợi

  kê khai (thu nhập, hàng hóa...)

  khai

  kiếm được

  lời được

  mang lại

  mức lời

  sự bầu cử

  sự bầu cử (đại biểu...)

  sự gởi trả lại

  sự gởi trả lại (hàng hóa hư hao...)

  sự khai

  sự trả lại

  sự trả lại tiền

  thu nhập

  tiền lãi

  tiền lời

  tờ khai

  tờ khai (thu nhập...)

  trả lại (tiền gởi...)

  trả tiền lại

  trở lại

  trở về

  tuyên cáo

  về (nhà...)

  vé khứ hồi

  * kỹ thuật

  phản hồi

  phím xuống dòng

  phục hồi

  sự thu hẹp

  sự trở lại

  sự trở về

  sự xuống dòng

  tiền lãi

  trả lại

  trở lại

  trở về

  cơ khí & công trình:

  chuyển động lùi (cắt gọt)

  sự tái hiện

  hóa học & vật liệu:

  ống quay trở lại

  xây dựng:

  phím thử làm lại

  điện:

  sự phản hồi

  toán & tin:

  thông tin phản hồi

  trả về

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • return

  a coming to or returning home

  on his return from Australia we gave him a welcoming party

  Synonyms: homecoming

  the occurrence of a change in direction back in the opposite direction

  Synonyms: coming back

  the act of going back to a prior location

  they set out on their return to the base camp

  the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property

  the average return was about 5%

  Synonyms: issue, take, takings, proceeds, yield, payoff

  a reciprocal group action

  in return we gave them as good as we got

  Synonyms: paying back, getting even

  a tennis stroke that sends the ball back to the other player

  he won the point on a cross-court return

  (American football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble

  go or come back to place, condition, or activity where one has been before

  return to your native land

  the professor returned to his teaching position after serving as Dean

  bring back to the point of departure

  Synonyms: take back, bring back

  return in kind

  return a compliment

  return her love

  make a return

  return a kickback

  return to a previous position; in mathematics

  The point returned to the interior of the figure

  submit (a report, etc.) to someone in authority

  submit a bill to a legislative body

  Similar:

  tax return: document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability

  his gross income was enough that he had to file a tax return

  Synonyms: income tax return

  restitution: getting something back again

  upon the restitution of the book to its rightful owner the child was given a tongue lashing

  Synonyms: restoration, regaining

  recurrence: happening again (especially at regular intervals)

  the return of spring

  rejoinder: a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one)

  it brought a sharp rejoinder from the teacher

  Synonyms: retort, riposte, replication, comeback, counter

  return key: the key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed

  reappearance: the act of someone appearing again

  his reappearance as Hamlet has been long awaited

  render: give back

  render money

  revert: go back to a previous state

  We reverted to the old rules

  Synonyms: retrovert, regress, turn back

  hark back: go back to something earlier

  This harks back to a previous remark of his

  Synonyms: come back, recall

  retort: answer back

  Synonyms: come back, repay, riposte, rejoin

  come back: be restored

  Her old vigor returned

  refund: pay back

  Please refund me my money

  Synonyms: repay, give back

  render: pass down

  render a verdict

  deliver a judgment

  Synonyms: deliver

  reelect: elect again

  fall: be inherited by

  The estate fell to my sister

  The land returned to the family

  The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead

  Synonyms: pass, devolve

  render: give or supply

  The cow brings in 5 liters of milk

  This year's crop yielded 1,000 bushels of corn

  The estate renders some revenue for the family

  Synonyms: yield, give, generate