counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter.

Từ điển Anh Việt

 • counter

  /'kauntə/

  * danh từ

  quầy hàng, quầy thu tiền

  to serve behind the counter: phục vụ ở quầy hàng, bán hàng

  ghi sê (ngân hàng)

  bàn tính, máy tính

  người đếm

  thẻ (để đánh bạc thay tiền)

  ức ngực

  (hàng hải) thành đuôi tàu

  miếng đệm lót giày

  * tính từ

  đối lập, chống lại, trái lại, ngược lại

  sao để đối chiếu (bản văn kiện)

  * phó từ

  đối lập, chống lại, trái lại, ngược lại

  to act counter to someone's wishes: hành động chống lại y muốn của một người nào

  to go counter

  đi ngược lại, làm trái lại

  * động từ

  phản đối, chống lại, làm trái ngược lại, nói ngược lại

  chặn lại và đánh trả, phản công (đấu kiếm, quyền Anh)

 • counter

  (Tech) máy đếm, bộ đếm, đồng hồ đếm

 • counter

  máy tính; máy đếm; (lý thuyết trò chơi) quân cờ nhảy || ngược lại

  alpha c. máy đếm hạt anpha

  batching c. máy đếm định liều lượng; máy đếm nhóm

  battery operated c. máy đếm chạy bằng pin

  beta c. máy đếm hạt bêta

  bidirectional c. máy đếm hai chiều

  continuos c. máy tính liên tục

  digit c. máy đếm chữ số

  directional c. máy đếm có vận hành định hướng

  discharge c. máy đếm phóng điện

  dust c. máy đếm bụi

  electromagnetic c. máy đếm điện tử

  flat response c. máy đếm có đặc trưng nằm ngang

  flip-flop c. máy đếm trigơ

  frequency c. máy đếm tần số

  friction revolution c. máy đếm ma sát các vòng quay

  functional c. máy đếm hàm

  gamma c máy đếm hạt gama

  gated oscillation c. máy đếm những dao động điều khiển được

  impulse c., pulse c. máy tính xung; ống đếm xung

  ion c. máy đếm ion

  lock-on c. máy đếm đồng bộ hoá

  modul 2 c. máy tính theo môdul 2

  non-directional c. máy đếm không có phương

  part c. máy đếm các chi tiết

  portable c. máy tính cầm tay

  predetermined c. máy đếm có thiết lập sơ bộ

  production c. máy đếm sản phẩm

  proportional c. máy đếmtỷ lệ

  radiation c. máy tính bức xạ

  revolution c. máy đếm vòng quay

  scale-of-two c. máy đếm nhị phân

  scintillation c. máy đếm nhấp nháy

  seconds c. máy đếm giây

  spark c. máy đếm nhấp nháy

  speed c. máy đếm vòng quay

  start-stop c. máy đếm khởi dừng

  step c. máy đếm bước

  storage c. máy đếm tích luỹ

  television c. máy đếm vô tuyến truyền hình

  tubeless c. máy đếm không đền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • counter

  * kinh tế

  ghi- sê (ngân hàng)

  máy đếm

  máy tính

  quầy giao dịch

  quầy hàng, quầy thu tiền

  quầy thu ngân

  * kỹ thuật

  bộ đếm

  chống

  đối

  đồng hồ đo

  ngược

  ngược lại

  máy đếm

  máy đếm tần số

  máy đo

  máy tính

  ống đếm

  quân cờ nhảy

  tốc kế

  đo lường & điều khiển:

  bộ đếm tần số

  vật lý:

  cấu đếm

  xây dựng:

  đối lại

  người tính toán

  giao thông & vận tải:

  đuôi nở (đóng tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • counter

  table consisting of a horizontal surface over which business is transacted

  game equipment (as a piece of wood, plastic, or ivory) used for keeping a count or reserving a space in various card or board games

  a calculator that keeps a record of the number of times something happens

  Synonyms: tabulator

  a person who counts things

  (computer science) a register whose contents go through a regular series of states (usually states indicating consecutive integers)

  a piece of leather forming the back of a shoe or boot

  a counter may be used to stiffen the material around the heel and to give support to the foot

  Synonyms: heel counter

  speak in response

  He countered with some very persuasive arguments

  in the opposite direction

  run counter

  Similar:

  buffet: a piece of furniture that stands at the side of a dining room; has shelves and drawers

  Synonyms: sideboard

  rejoinder: a quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one)

  it brought a sharp rejoinder from the teacher

  Synonyms: retort, return, riposte, replication, comeback

  counterpunch: a return punch (especially by a boxer)

  Synonyms: parry

  anticipate: act in advance of; deal with ahead of time

  Synonyms: foresee, forestall

  antagonistic: indicating opposition or resistance