counter berm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counter berm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counter berm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counter berm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counter berm

    * kỹ thuật

    lối đi dưới chân đê

    xây dựng:

    chân bờ dốc