counterface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counterface

    * kỹ thuật

    cối

    cơ khí & công trình:

    khuôn dưới (dập)